استاندارد DIN 2440

قطر اسمی
قطر خارجی
ضخامت دیواره
وزن
Inch
mm
Inch
mm
Inch
mm
lb/ft
kg/m
۱/۸"
۱/۴"
۳/۸"
۱/۲"
۳/۴"
۱"
۱ ۱/۴"
۱ ۱/۲"
۲"
۲ ۱/۲"
۳"
۴"
۵"
۶"
۶
۸
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۵
۸۰
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۰٫۴۰۲
۰٫۵۳۱
۰٫۶۷۷
۰٫۸۳۹
۱٫۰۵۹
۱٫۳۲۷
۱٫۶۶۹
۱٫۹۰۲
۲٫۳۷۴
۲٫۹۹۶
۳٫۵۰۰
۴٫۵۰۰
۵٫۵۰۰
۶٫۵۰۰
۱۰٫۲
۱۳٫۵
۱۷٫۲
۲۱٫۳
۲۶٫۹
۳۳٫۷
۴۲٫۴
۴۸٫۳
۶۰٫۳
۷۶٫۱
۸۸٫۹
۱۱۴٫۳
۱۳۹٫۷
۱۶۵٫۱
۰٫۰۷۹
۰٫۰۹۳
۰٫۰۹۳
۰٫۱۰۴
۰٫۱۰۴
۰٫۱۲۸
۰٫۱۲۸
۰٫۱۲۸
۰٫۱۴۴
۰٫۱۴۴
۰٫۱۵۹
۰٫۱۷۷
۰٫۱۹۱
۰٫۱۹۱
۲٫۰۰
۲٫۳۵
۲٫۳۵
۲٫۶۵
۲٫۶۵
۳٫۲۵
۳٫۲۵
۳٫۲۵
۳٫۶۵
۳٫۶۵
۴٫۰۵
۴٫۵۰
۴٫۸۵
۴٫۸۵
۰٫۲۷۴
۰٫۴۳۷
۰٫۵۷۳
۰٫۸۲۰
۱٫۰۶۲
۱٫۶۴۰
۲٫۱۱۰
۲٫۴۲۶
۳٫۴۲۷
۴٫۳۷۵
۵٫۶۹۲
۸٫۱۳۱
۱۰٫۸۸۶
۱۲٫۹۰۲
۰٫۴۰۷
۰٫۶۵۰
۰٫۸۵۲
۱٫۲۲۰
۱٫۵۸۰
۲٫۴۴۰
۳٫۱۴۰
۳٫۶۱۰
۵٫۱۰۰
۶٫۵۱۰
۸٫۴۷۰
۱۲٫۱۰۰
۱۶٫۲۰۰
۱۹٫۲۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید