لوله صنعتی

فروش انواع لوله های صنعتی از قطرخارجی ۱۰ – ۶۱۰ mm و از ضخامت ۰٫۷ – ۲۰ mm مطابق با

 

 

استاندار فنی

DIN 2394

 

EN 10 219 -2