محاسبه گر وزن لوله

Pipe Weight Caculate

قطر خارجی لوله
قطر خارجی به میلیمتر قطر اسمی لوله    
۱۰٫۳۰ ۱/۸  
۱۳٫۷۰ ۱/۴  
۱۷٫۱۰ ۳/۸  
۲۱٫۳۰ ۱/۲  
۲۶٫۷۰ ۳/۴  
۳۳٫۴۰ ۱  
۴۲٫۲۰ ۱،۱/۴  
۴۸٫۳۰ ۱،۱/۲  
۶۰٫۳۰ ۲  
۷۳ ۲،۱/۲  
۸۸٫۹۰ ۳  
۱۰۱٫۶۰ ۳،۱/۲  
۱۱۴٫۳۰ ۴  
۱۴۱٫۳۰ ۵  
۱۶۸٫۳۰ ۶  
۲۱۹٫۱۰ ۸  
۲۷۳٫۱۰ ۱۰  
۳۲۳٫۹ ۱۲