استاندارد BS 1387

لوله سیاه درزدار بر اساس استاندارد BS 1387

سایز اسمی لوله

قطرخارجی

ضخامت

وزن

حداقل حداکثر سبک متوسط سنگین  سبک متوسط سنگین
inch mm mm mm mm mm mm kg/m kg/m kg/m
۱/۴ ۸ ۱۳٫۶۰ ۱۳٫۹۰ ۱٫۸۰ ۲٫۳۰ ۲٫۹۰ ۰٫۵۱۵ ۰٫۶۴۱ ۰٫۷۶۵
۳/۸ ۱۰ ۱۷٫۱۰ ۱۷٫۴۰ ۱٫۸۰ ۲٫۳۰ ۲٫۹۰ ۰٫۶۷۰ ۰٫۸۳۹ ۱٫۰۲۰
۱/۲ ۱۵ ۲۱٫۴۰ ۲۱٫۷۰ ۲٫۰۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۰٫۹۴۷ ۱٫۲۱۰ ۱٫۴۴۰
۳/۴ ۲۰ ۲۶٫۹۰ ۲۷٫۲۰ ۲٫۳۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۱٫۳۸۰ ۱٫۵۶۰ ۱٫۸۷۰
۱ ۲۵ ۳۳٫۸۰ ۳۴٫۲۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۱٫۹۸۰ ۲٫۴۱۰ ۲٫۹۴۰
۱ ۱/۴ ۳۲ ۴۲٫۵۰ ۴۲٫۹۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۲٫۵۴۰ ۳٫۱۰۰ ۳٫۸۰۰
۱ ۱/۲ ۴۰ ۴۸٫۴۰ ۴۸٫۸۰ ۲٫۹۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۳٫۲۳۰ ۳٫۵۷۰ ۴٫۳۸۰
۲ ۵۰ ۶۰٫۲۰ ۶۰٫۸۰ ۲٫۹۰ ۳٫۶۰ ۴٫۵۰ ۴٫۰۸۰ ۵٫۰۳۰ ۶٫۱۹۰
۲ ۱/۲ ۶۵ ۷۶٫۰۰ ۷۶٫۶۰ ۳٫۲۰ ۳٫۶۰ ۴٫۵۰ ۵٫۷۱۰ ۶٫۴۳۰ ۷٫۹۳۰
۳ ۸۰ ۸۸٫۷۰ ۸۹٫۵۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۵٫۰۰ ۶٫۷۲۰ ۸٫۳۷۰ ۱۰٫۳۰۰
۴ ۱۰۰ ۱۱۳٫۹۰ ۱۱۴٫۹۰ ۳٫۶۰ ۴٫۵۰ ۵٫۴۰ ۹٫۷۵۰ ۱۲٫۲۰۰ ۱۴٫۵۰۰
۵ ۱۲۵   ۱۴۰٫۶۰   ۵٫۰۰ ۵٫۴۰   ۱۶٫۶۰۰ ۱۷٫۹۰۰
۶ ۱۵۰   ۱۶۶٫۱۰   ۵٫۰۰ ۵٫۴۰   ۱۹٫۷۰۰ ۲۱٫۳۰۰