جداول فنی

مشخصات ابعادی و وزنی لوله‌های گاز (مطابق استاندارد API 5L )

اندازه اسمی (اینچ)

دیواره

وزن
(پوند بر فوت)

قطر خارجی (میلیمتر)

قطر داخلی (میلیمتر)

ضخامت دیواره (میلیمتر)

وزن بدون دنده (کیلوگرم/متر)

تست فشار (حداقل)
API 5L Grade (STD)

A25

A

B

۲

STD

۲.۰۳

۶۰.۳

۵۶.۱

۲.۱

۳.۰۱

۴۱

۸۷

۱۰۱

۲

STD

۲.۶۴

۶۰.۳

۵۴.۶

۲.۸

۳.۹۷

۵۵

۲

STD

۳.۰۰

۶۰.۳

۵۳.۹

۳.۲

۴.۵۱

۶۹

۲

STD

۳.۳۶

۶۰.۳

۵۳.۱

۳.۶

۵.۰۳

۶۹

۲

STD

۳.۶۵

۶۰.۳

۵۲.۵

۳.۹

۵.۴۲

۶۹

۱۶۱

۱۷۲

۲½

STD

۲.۴۷

۷۳.۰

۶۸.۸

۲.۱

۳.۶۷

۴۱

۷۱

۸۳

۲½

STD

۳.۲۲

۷۳.۰

۶۷.۴

۲.۸

۴.۸۵

۵۵

۲½

STD

۳.۶۷

۷۳.۰

۶۶.۶

۳.۲

۵.۵۱

۶۹

۲½

STD

۴.۱۲

۷۳.۰

۶۵.۸

۳.۶

۶.۱۶

۶۹

۲½

STD

۴.۵۳

۷۳.۰

۶۵

۴.۰

۶.۸۱

۶۹

۱۳۶

۱۵۸

۲½

STD

۴.۹۷

۷۳.۰

۶۴.۲

۴.۴

۷.۴۴

۶۹

۱۵۰

۱۷۲

۲½

STD

۵.۴۰

۷۳.۰

۶۳.۴

۴.۸

۸.۰۷

۶۹

۱۶۳

۱۷۲

۲½

STD

۵.۷۹

۷۳.۰

۶۲.۶

۵.۲

۸.۶۹

۶۹

۱۷۲

۱۷۲

۳

STD

۳.۰۳

۸۸.۹

۸۴.۷

۲.۱

۴.۵۰

۴۱

۵۹

۶۸

۳

STD

۳.۹۵

۸۸.۹

۸۳.۳

۲.۸

۵.۹۵

۵۵

۳

STD

۴.۵۱

۸۸.۹

۸۲.۵

۳.۲

۶.۷۶

۶۹

۸۹

۱۰۴

۳

STD

۵.۰۶

۸۸.۹

۸۱.۷

۳.۶

۷.۵۷

۶۹

۳

STD

۵.۵۷

۸۸.۹

۸۰.۹

۴.۰

۸.۳۷

۶۹

۱۱۲

۱۳۰

۳

STD

۶.۱۱

۸۸.۹

۸۰.۱

۴.۴

۹.۱۷

۶۹

۱۲۳

۱۴۳

۳

STD

۶.۶۵

۸۸.۹

۷۹.۳

۴.۸

۹.۹۵

۶۹

۱۳۴

۱۵۶

۳

STD

۷.۵۸

۸۸.۹

۷۷.۹

۵.۵

۱۱.۳۱

۶۹

۱۵۴

۱۷۲

۳½

STD

۳.۴۷

۱۰۱.۶

۹۷.۴

۲.۱

۵.۱۵

۵۱

۶۰

۳½

STD

۴.۵۳

۱۰۱.۶

۹۶.۰

۲.۸

۶.۸۲

۴۱

۶۸

۸۰

۳½

STD

۵.۱۷

۱۰۱.۶

۹۵.۲

۳.۲

۷.۷۶

۷۸

۹۱

۳½

STD

۵.۸۱

۱۰۱.۶

۹۴.۴

۳.۶

۸.۷۰

۵۵

۸۸

۱۰۲

۳½

STD

۶.۴۰

۱۰۱.۶

۹۳.۶

۴.۰

۹.۶۳

۹۸

۱۱۴

۳½

STD

۷.۰۳

۱۰۱.۶

۹۲.۸

۴.۴

۱۰.۵۵

۶۹

۱۰۸

۱۲۵

۳½

STD

۷.۶۵

۱۰۱.۶

۹۲.۰

۴.۸

۱۱.۴۶

۸۳

۱۱۷

۱۳۷

۳½

STD

۹.۱۱

۱۰۱.۶

۹۰.۲

۵.۷

۱۳.۴۸

۸۳

۱۳۹

۱۶۲

۴

STD

۳.۹۲

۹۰.۲

۱۱۰.۱

۲.۱

۵.۸۱

۴۶

۵۳

۴

STD

۵.۸۴

۱۱۴.۳

۱۰۷.۹

۳.۲

۸.۷۷

۵۵

۷۰

۸۱

۴

STD

۶.۵۶

۱۱۴.۳

۱۰۷.۱

۳.۶

۹.۸۳

۷۸

۹۱

۴

STD

۷.۲۴

۱۱۴.۳

۱۰۶.۳

۴.۰

۱۰.۸۸

۶۹

۸۷

۱۰۱

۴

STD

۷.۹۵

۱۱۴.۳

۱۰۵.۵

۴.۴

۱۱.۹۲

۹۶

۱۱۱

۴

STD

۸.۶۶

۱۱۴.۳

۱۰۴.۷

۴.۸

۱۲.۹۶

۸۳

۱۰۴

۱۲۱

۴

STD

۹.۳۲

۱۱۴.۳

۱۰۳.۹

۵.۲

۱۳.۹۹

۱۱۳

۱۳۲

۴

STD

۱۰.۰۱

۱۱۴.۳

۱۰۳.۱

۵.۶

۱۵.۰۱

۸۱

۱۲۲

۱۴۲

۴

STD

۱۰.۷۹

۱۱۴.۳

۱۰۲.۳

۶.۰

۱۶.۰۲

۱۳۹

۱۶۲