جداول فنی

مشخصات ابعادی و وزنی لوله‌های گاز (مطابق استاندارد API 5L )

اندازه اسمی (اینچ)

دیواره

وزن
(پوند بر فوت)

قطر خارجی (میلیمتر)

قطر داخلی (میلیمتر)

ضخامت دیواره (میلیمتر)

وزن بدون دنده (کیلوگرم/متر)

تست فشار (حداقل)
API 5L Grade (STD)

A25

A

B

۲

STD

۲٫۰۳

۶۰٫۳

۵۶٫۱

۲٫۱

۳٫۰۱

۴۱

۸۷

۱۰۱

۲

STD

۲٫۶۴

۶۰٫۳

۵۴٫۶

۲٫۸

۳٫۹۷

۵۵

۲

STD

۳٫۰۰

۶۰٫۳

۵۳٫۹

۳٫۲

۴٫۵۱

۶۹

۲

STD

۳٫۳۶

۶۰٫۳

۵۳٫۱

۳٫۶

۵٫۰۳

۶۹

۲

STD

۳٫۶۵

۶۰٫۳

۵۲٫۵

۳٫۹

۵٫۴۲

۶۹

۱۶۱

۱۷۲

۲½

STD

۲٫۴۷

۷۳٫۰

۶۸٫۸

۲٫۱

۳٫۶۷

۴۱

۷۱

۸۳

۲½

STD

۳٫۲۲

۷۳٫۰

۶۷٫۴

۲٫۸

۴٫۸۵

۵۵

۲½

STD

۳٫۶۷

۷۳٫۰

۶۶٫۶

۳٫۲

۵٫۵۱

۶۹

۲½

STD

۴٫۱۲

۷۳٫۰

۶۵٫۸

۳٫۶

۶٫۱۶

۶۹

۲½

STD

۴٫۵۳

۷۳٫۰

۶۵

۴٫۰

۶٫۸۱

۶۹

۱۳۶

۱۵۸

۲½

STD

۴٫۹۷

۷۳٫۰

۶۴٫۲

۴٫۴

۷٫۴۴

۶۹

۱۵۰

۱۷۲

۲½

STD

۵٫۴۰

۷۳٫۰

۶۳٫۴

۴٫۸

۸٫۰۷

۶۹

۱۶۳

۱۷۲

۲½

STD

۵٫۷۹

۷۳٫۰

۶۲٫۶

۵٫۲

۸٫۶۹

۶۹

۱۷۲

۱۷۲

۳

STD

۳٫۰۳

۸۸٫۹

۸۴٫۷

۲٫۱

۴٫۵۰

۴۱

۵۹

۶۸

۳

STD

۳٫۹۵

۸۸٫۹

۸۳٫۳

۲٫۸

۵٫۹۵

۵۵

۳

STD

۴٫۵۱

۸۸٫۹

۸۲٫۵

۳٫۲

۶٫۷۶

۶۹

۸۹

۱۰۴

۳

STD

۵٫۰۶

۸۸٫۹

۸۱٫۷

۳٫۶

۷٫۵۷

۶۹

۳

STD

۵٫۵۷

۸۸٫۹

۸۰٫۹

۴٫۰

۸٫۳۷

۶۹

۱۱۲

۱۳۰

۳

STD

۶٫۱۱

۸۸٫۹

۸۰٫۱

۴٫۴

۹٫۱۷

۶۹

۱۲۳

۱۴۳

۳

STD

۶٫۶۵

۸۸٫۹

۷۹٫۳

۴٫۸

۹٫۹۵

۶۹

۱۳۴

۱۵۶

۳

STD

۷٫۵۸

۸۸٫۹

۷۷٫۹

۵٫۵

۱۱٫۳۱

۶۹

۱۵۴

۱۷۲

۳½

STD

۳٫۴۷

۱۰۱٫۶

۹۷٫۴

۲٫۱

۵٫۱۵

۵۱

۶۰

۳½

STD

۴٫۵۳

۱۰۱٫۶

۹۶٫۰

۲٫۸

۶٫۸۲

۴۱

۶۸

۸۰

۳½

STD

۵٫۱۷

۱۰۱٫۶

۹۵٫۲

۳٫۲

۷٫۷۶

۷۸

۹۱

۳½

STD

۵٫۸۱

۱۰۱٫۶

۹۴٫۴

۳٫۶

۸٫۷۰

۵۵

۸۸

۱۰۲

۳½

STD

۶٫۴۰

۱۰۱٫۶

۹۳٫۶

۴٫۰

۹٫۶۳

۹۸

۱۱۴

۳½

STD

۷٫۰۳

۱۰۱٫۶

۹۲٫۸

۴٫۴

۱۰٫۵۵

۶۹

۱۰۸

۱۲۵

۳½

STD

۷٫۶۵

۱۰۱٫۶

۹۲٫۰

۴٫۸

۱۱٫۴۶

۸۳

۱۱۷

۱۳۷

۳½

STD

۹٫۱۱

۱۰۱٫۶

۹۰٫۲

۵٫۷

۱۳٫۴۸

۸۳

۱۳۹

۱۶۲

۴

STD

۳٫۹۲

۹۰٫۲

۱۱۰٫۱

۲٫۱

۵٫۸۱

۴۶

۵۳

۴

STD

۵٫۸۴

۱۱۴٫۳

۱۰۷٫۹

۳٫۲

۸٫۷۷

۵۵

۷۰

۸۱

۴

STD

۶٫۵۶

۱۱۴٫۳

۱۰۷٫۱

۳٫۶

۹٫۸۳

۷۸

۹۱

۴

STD

۷٫۲۴

۱۱۴٫۳

۱۰۶٫۳

۴٫۰

۱۰٫۸۸

۶۹

۸۷

۱۰۱

۴

STD

۷٫۹۵

۱۱۴٫۳

۱۰۵٫۵

۴٫۴

۱۱٫۹۲

۹۶

۱۱۱

۴

STD

۸٫۶۶

۱۱۴٫۳

۱۰۴٫۷

۴٫۸

۱۲٫۹۶

۸۳

۱۰۴

۱۲۱

۴

STD

۹٫۳۲

۱۱۴٫۳

۱۰۳٫۹

۵٫۲

۱۳٫۹۹

۱۱۳

۱۳۲

۴

STD

۱۰٫۰۱

۱۱۴٫۳

۱۰۳٫۱

۵٫۶

۱۵٫۰۱

۸۱

۱۲۲

۱۴۲

۴

STD

۱۰٫۷۹

۱۱۴٫۳

۱۰۲٫۳

۶٫۰

۱۶٫۰۲

۱۳۹

۱۶۲