استاندارد Din 2441

 

قطر اسمی
قطر خارجی
ضخامت دیواره
وزن
Inch
mm
Inch
mm
Inch
mm
lb/ft
kg/m
۱/۸″
۱/۴″
۳/۸″
۱/۲″
۳/۴″
۱″
۱ ۱/۴″
۱ ۱/۲″
۲″
۲ ۱/۲″
۳″
۴″
۵″
۶″
۶
۸
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۵
۸۰
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۰٫۴۰۲
۰٫۵۳۱
۰٫۶۷۷
۰٫۸۳۹
۱٫۰۵۹
۱٫۳۲۷
۱٫۶۶۹
۱٫۹۰۲
۲٫۳۷۴
۲٫۹۹۶
۳٫۵۰۰
۴٫۵۰۰
۵٫۵۰۰
۶٫۵۰۰
۱۰٫۲
۱۳٫۵
۱۷٫۲
۲۱٫۳
۲۶٫۹
۳۳٫۷
۴۲٫۴
۴۸٫۳
۶۰٫۳
۷۶٫۱
۸۸٫۹
۱۱۴٫۳
۱۳۹٫۷
۱۶۵٫۱
۰٫۱۰۴
۰٫۱۱۴
۰٫۱۱۴
۰٫۱۲۸
۰٫۱۲۸
۰٫۱۵۹
۰٫۱۵۹
۰٫۱۵۹
۰٫۱۷۷
۰٫۱۷۷
۰٫۱۹۱
۰٫۲۱۳
۰٫۲۱۳
۰٫۲۱۳
۲٫۶۵
۲٫۹۰
۲٫۹۰
۳٫۲۵
۳٫۲۵
۴٫۰۵
۴٫۰۵
۴٫۰۵
۴٫۵۰
۴٫۵۰
۴٫۸۵
۵٫۴۰
۵٫۴۰
۵٫۴۰
۰٫۳۲۹
۰٫۵۱۷
۰٫۶۸۵
۰٫۹۷۴
۱٫۲۷۷
۱٫۹۹۶
۲٫۵۸۰
۲٫۹۷۷
۴٫۱۴۶
۵٫۳۰۹
۶٫۷۸۷
۹٫۶۷۶
۱۱٫۹۶۱
۱۴٫۲۴۶
۰٫۴۹
۰٫۷۷
۱٫۰۲
۱٫۴۵
۱٫۹۰
۲٫۹۷
۳٫۸۴
۴٫۴۳
۶٫۱۷
۷٫۹۰
۱۰٫۱۰
۱۴٫۴۰
۱۷٫۸۰
۲۱٫۲۰