استاندارد BS 1387

قطر اسمی قطر خارجی ضخامت وزن
حداقل حداکثر           سبک متوسط سنگین سبک متوسط سنگین
in mm mm mm mm mm mm kg/m kg/m kg/m
۱/۴ ۸ ۱۳٫۶۰ ۱۳٫۹۰ ۱٫۸۰ ۲٫۳۰ ۲٫۹۰ ۰٫۵۱۵ ۰٫۶۴۱ ۰٫۷۶۵
۳/۸ ۱۰ ۱۷٫۱۰ ۱۷٫۴۰ ۱٫۸۰ ۲٫۳۰ ۲٫۹۰ ۰٫۶۷۰ ۰٫۸۳۹ ۱٫۰۲۰
۱/۲ ۱۵ ۲۱٫۴۰ ۲۱٫۷۰ ۲٫۰۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۰٫۹۴۷ ۱٫۲۱۰ ۱٫۴۴۰
۳/۴ ۲۰ ۲۶٫۹۰ ۲۷٫۲۰ ۲٫۳۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۱٫۳۸۰ ۱٫۵۶۰ ۱٫۸۷۰
۱ ۲۵ ۳۳٫۸۰ ۳۴٫۲۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۱٫۹۸۰ ۲٫۴۱۰ ۲٫۹۴۰
۱ ۱/۴ ۳۲ ۴۲٫۵۰ ۴۲٫۹۰ ۲٫۶۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۲٫۵۴۰ ۳٫۱۰۰ ۳٫۸۰۰
۱ ۱/۲ ۴۰ ۴۸٫۴۰ ۴۸٫۸۰ ۲٫۹۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۳٫۲۳۰ ۳٫۵۷۰ ۴٫۳۸۰
۲ ۵۰ ۶۰٫۲۰ ۶۰٫۸۰ ۲٫۹۰ ۳٫۶۰ ۴٫۵۰ ۴٫۰۸۰ ۵٫۰۳۰ ۶٫۱۹۰
۲ ۱/۲ ۶۵ ۷۶٫۰۰ ۷۶٫۶۰ ۳٫۲۰ ۳٫۶۰ ۴٫۵۰ ۵٫۷۱۰ ۶٫۴۳۰ ۷٫۹۳۰
۳ ۸۰ ۸۸٫۷۰ ۸۹٫۵۰ ۳٫۲۰ ۴٫۰۰ ۵٫۰۰ ۶٫۷۲۰ ۸٫۳۷۰ ۱۰٫۳۰۰
۴ ۱۰۰ ۱۱۳٫۹۰ ۱۱۴٫۹۰ ۳٫۶۰ ۴٫۵۰ ۵٫۴۰ ۹٫۷۵۰ ۱۲٫۲۰۰ ۱۴٫۵۰۰
۵ ۱۲۵   ۱۴۰٫۶۰   ۵٫۰۰ ۵٫۴۰   ۱۶٫۶۰۰ ۱۷٫۹۰۰
۶ ۱۵۰   ۱۶۶٫۱۰   ۵٫۰۰ ۵٫۴۰   ۱۹٫۷۰۰ ۲۱٫۳۰۰