ASTM A234

 

ASTM A234

ویژگی اتصالات لوله کربن استیل و فولادهای آلیاژی برای کاربرد در دماهای متوسط و بالا

ترکیبات، %

Grade

C

Mn

P
max

S
max

Si

Cr

Mo

Ni

Cu

Others

WPB
(۱,۲,۳,۴,۵)

۰٫۳۰
max

۰٫۲۹-۱٫۰۶

۰٫۰۵۰

۰٫۰۵۸

۰٫۱۰
min

۰٫۴۰
max

۰٫۱۵
max

۰٫۴۰
max

۰٫۴۰
max

V ۰.۰۸
max

WPC
(۲,۳,۴,۵)

۰٫۳۵
max

۰٫۲۹-۱٫۰۶

۰٫۰۵۰

۰٫۰۵۸

۰٫۱۰
min

۰٫۴۰
max

۰٫۱۵
max

۰٫۴۰
max

۰٫۴۰
max

V ۰.۰۸
max

WP1

۰٫۲۸
max

۰٫۳۰-۰٫۹۰

۰٫۰۴۵

۰٫۰۴۵

۰٫۱۰-۰٫۵۰

 

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP12 CL1

۰٫۰۵-۰٫۲۰

۰٫۳۰-۰٫۸۰

۰٫۰۴۵

۰٫۰۴۵

۰٫۶۰
max

۰٫۸۰-۱٫۲۵

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP12 CL2

۰٫۰۵-۰٫۲۰

۰٫۳۰-۰٫۸۰

۰٫۰۴۵

۰٫۰۴۵

۰٫۶۰
max

۰٫۸۰-۱٫۲۵

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP11 CL1

۰٫۰۵-۰٫۱۵

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۳۰

۰٫۰۳۰

۰٫۵۰-۱٫۰۰

۱٫۰۰-۱٫۵۰

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP11 CL2

۰٫۰۵-۰٫۲۰

۰٫۳۰-۰٫۸۰

۰٫۰۴۰

۰٫۰۴۰

۰٫۵۰-۱٫۰۰

۱٫۰۰-۱٫۵۰

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP11 CL3

۰٫۰۵-۰٫۲۰

۰٫۳۰-۰٫۸۰

۰٫۰۴۰

۰٫۰۴۰

۰٫۵۰-۱٫۰۰

۱٫۰۰-۱٫۵۰

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP22 CL1

۰٫۰۵-۰٫۱۵

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۴۰

۰٫۰۴۰

۰٫۵۰
max

۱٫۹۰-۲٫۶۰

۰٫۸۷-۱٫۱۳

 

 

 

WP22 CL3

۰٫۰۵-۰٫۱۵

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۴۰

۰٫۰۴۰

۰٫۵۰
max

۱٫۹۰-۲٫۶۰

۰٫۸۷-۱٫۱۳

 

 

 

WP5 CL1

۰٫۱۵
max

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۴۰

۰٫۰۳۰

۰٫۵۰
max

۴٫۰-۶٫۰

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP5 CL3

۰٫۱۵
max

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۴۰

۰٫۰۳۰

۰٫۵۰
max

۴٫۰-۶٫۰

۰٫۴۴-۰٫۶۵

 

 

 

WP9 CL1

۰٫۱۵
max

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۳۰

۰٫۰۳۰

۱٫۰۰
max

۸٫۰-۱۰٫۰

۰٫۹۰-۱٫۱۰

 

 

 

WP9 CL3

۰٫۱۵
max

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۳۰

۰٫۰۳۰

۱٫۰۰
max

۸٫۰-۱۰٫۰

۰٫۹۰-۱٫۱۰

 

 

 

WPR

۰٫۲۰
max

۰٫۴۰-۱٫۰۶

۰٫۰۴۵

۰٫۰۵۰

 

 

 

۱٫۶۰-۲٫۲۴

۰٫۷۵-۱٫۲۵

 

WP91

۰٫۰۸-۰٫۱۲

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۲۰

۰٫۰۱۰

۰٫۲۰-۰٫۵۰

۸٫۰-۹٫۵

۰٫۸۵-۱٫۰۵

۰٫۴۰
max

 

V ۰.۱۸-۰.۲۵
Nb ۰.۰۶-۰.۱۰
N ۰.۰۳-۰.۰۷
Al ۰.۰۲ max(6)
Ti ۰.۰۱ max(6)
Zr ۰.۰۱ max(6)

WP911

۰٫۰۹-۰٫۱۳

۰٫۳۰-۰٫۶۰

۰٫۰۲۰

۰٫۰۱۰

۰٫۱۰-۰٫۵۰

۸٫۰-۹٫۵

۰٫۹۰-۱٫۱۰

۰٫۴۰
max

 

V ۰.۱۸-۰.۲۵
Nb ۰.۰۶۰-۰.۱۰
N ۰.۰۴-۰.۰۹
Al ۰.۰۲ max(6)
B ۰.۰۰۰۳-۰.۰۰۶
W ۰.۹۰-۱.۱۰
Ti ۰.۰۱ max(6)
Zr ۰.۰۱ max(6)

۱) اتصالات ساخته شده از شمش یا ورق که ممکن است حداکثر دارای ۰٫۳۵ کربن باشد.

۲) اتصالات فورج شده که ممکن است حداکثر ۰٫۳۵ کربن و ۰٫۳۵ سیلیکون بدون مقدار حداقل باشد.

۳) برای کاهش هر ۰٫۰۱% کربن پایین تر از حداکثر کربن تعریف شده ، افزایش ۰٫۰۶% منگنز بالاتر از حداکثر تعیین شده تا حداکثر ۱٫۳۵% مجاز است.

۴) مجموع مقادیر مس، نیکل، نیوبیم و مولیبدنوم نباید از ۱٫۰۰% تجاوز نماید.

۵) مجموع مقادیر نیوبیم و مولیبدنوم نباید از ۰٫۳۲% تجاوز نماید.

۶) هر دو برای گرما و تجزیه محصول بکار میروند.