استاندارد BS 1387

قطر اسمی قطر خارجی ضخامت وزن
حداقل حداکثر           سبک متوسط سنگین سبک متوسط سنگین
in mm mm mm mm mm mm kg/m kg/m kg/m
۱/۴ ۸ ۱۳.۶۰ ۱۳.۹۰ ۱.۸۰ ۲.۳۰ ۲.۹۰ ۰.۵۱۵ ۰.۶۴۱ ۰.۷۶۵
۳/۸ ۱۰ ۱۷.۱۰ ۱۷.۴۰ ۱.۸۰ ۲.۳۰ ۲.۹۰ ۰.۶۷۰ ۰.۸۳۹ ۱.۰۲۰
۱/۲ ۱۵ ۲۱.۴۰ ۲۱.۷۰ ۲.۰۰ ۲.۶۰ ۳.۲۰ ۰.۹۴۷ ۱.۲۱۰ ۱.۴۴۰
۳/۴ ۲۰ ۲۶.۹۰ ۲۷.۲۰ ۲.۳۰ ۲.۶۰ ۳.۲۰ ۱.۳۸۰ ۱.۵۶۰ ۱.۸۷۰
۱ ۲۵ ۳۳.۸۰ ۳۴.۲۰ ۲.۶۰ ۳.۲۰ ۴.۰۰ ۱.۹۸۰ ۲.۴۱۰ ۲.۹۴۰
۱ ۱/۴ ۳۲ ۴۲.۵۰ ۴۲.۹۰ ۲.۶۰ ۳.۲۰ ۴.۰۰ ۲.۵۴۰ ۳.۱۰۰ ۳.۸۰۰
۱ ۱/۲ ۴۰ ۴۸.۴۰ ۴۸.۸۰ ۲.۹۰ ۳.۲۰ ۴.۰۰ ۳.۲۳۰ ۳.۵۷۰ ۴.۳۸۰
۲ ۵۰ ۶۰.۲۰ ۶۰.۸۰ ۲.۹۰ ۳.۶۰ ۴.۵۰ ۴.۰۸۰ ۵.۰۳۰ ۶.۱۹۰
۲ ۱/۲ ۶۵ ۷۶.۰۰ ۷۶.۶۰ ۳.۲۰ ۳.۶۰ ۴.۵۰ ۵.۷۱۰ ۶.۴۳۰ ۷.۹۳۰
۳ ۸۰ ۸۸.۷۰ ۸۹.۵۰ ۳.۲۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۷۲۰ ۸.۳۷۰ ۱۰.۳۰۰
۴ ۱۰۰ ۱۱۳.۹۰ ۱۱۴.۹۰ ۳.۶۰ ۴.۵۰ ۵.۴۰ ۹.۷۵۰ ۱۲.۲۰۰ ۱۴.۵۰۰
۵ ۱۲۵   ۱۴۰.۶۰   ۵.۰۰ ۵.۴۰   ۱۶.۶۰۰ ۱۷.۹۰۰
۶ ۱۵۰   ۱۶۶.۱۰   ۵.۰۰ ۵.۴۰   ۱۹.۷۰۰ ۲۱.۳۰۰