لوله صنعتی

فروش انواع لوله های صنعتی از قطرخارجی ۱۰ – 610 mm و از ضخامت ۰.۷ – 20 mm مطابق با

 

 

استاندار فنی

DIN 2394

 

EN 10 219 -2