ASTM A106

 

ASTM A106

 

مشخصات لوله های کربن استیل بدون درز قابل مصرف دردرجه حرارتهای بالا

ترکیبات, %

عنصر

کربن
حداکثر

منگنز

فسفر
حداکثر

گوگرد
حداکثر

سیلیسیم
حداقل

کروم
حداکثر (۳)

مس
حداکثر (۳)

مولیبدینیم
حداکثر (۳)

نیکل
حداکثر (۳)

وانادیم
حداکثر (۳)

گرید A

۰.۲۵ (۱)

۰.۲۷-۰.۹۳

۰.۰۳۵

۰.۰۳۵

۰.۱۰

۰.۴۰

۰.۴۰

۰.۱۵

۰.۴۰

۰.۰۸

گرید B

۰.۳۰ (۲)

۰.۲۹-۱.۰۶

۰.۰۳۵

۰.۰۳۵

۰.۱۰

۰.۴۰

۰.۴۰

۰.۱۵

۰.۴۰

۰.۰۸

گرید C

۰.۳۵ (۲)

۰.۲۹-۱.۰۶

۰.۰۳۵

۰.۰۳۵

۰.۱۰

۰.۴۰

۰.۴۰

۰.۱۵

۰.۴۰

۰.۰۸

(۱) برای کاهش هر ۰.۰۱% مقدارکربن پایین تر از حداکثر کربن تعریف شده ، افزایش ۰.۰۶% منگنز بالاتر از حداکثر مقدار تعیین شده تا سقف حداکثر ۱.۳۵% مجاز است.

(۲) تا هنگامی که توسط خریدار تصریح نشده باشد، برای کاهش هر ۰.۰۱% مقدارکربن پایین تر از حداکثر کربن تعریف شده ، افزایش ۰.۰۶% منگنز بالاتر از حداکثر مقدار تعیین شده تا سقف حداکثر ۱.۶۵% مجاز است.

(۳) ترکیب این پنچ عنصر نباید از ۱% تجاوز نماید