ASTM A234

 

ASTM A234

ویژگی اتصالات لوله کربن استیل و فولادهای آلیاژی برای کاربرد در دماهای متوسط و بالا

ترکیبات، %

Grade

C

Mn

P
max

S
max

Si

Cr

Mo

Ni

Cu

Others

WPB
(۱,۲,۳,۴,۵)

۰.۳۰
max

۰.۲۹-۱.۰۶

۰.۰۵۰

۰.۰۵۸

۰.۱۰
min

۰.۴۰
max

۰.۱۵
max

۰.۴۰
max

۰.۴۰
max

V ۰.۰۸
max

WPC
(۲,۳,۴,۵)

۰.۳۵
max

۰.۲۹-۱.۰۶

۰.۰۵۰

۰.۰۵۸

۰.۱۰
min

۰.۴۰
max

۰.۱۵
max

۰.۴۰
max

۰.۴۰
max

V ۰.۰۸
max

WP1

۰.۲۸
max

۰.۳۰-۰.۹۰

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۱۰-۰.۵۰

 

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP12 CL1

۰.۰۵-۰.۲۰

۰.۳۰-۰.۸۰

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۶۰
max

۰.۸۰-۱.۲۵

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP12 CL2

۰.۰۵-۰.۲۰

۰.۳۰-۰.۸۰

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۶۰
max

۰.۸۰-۱.۲۵

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP11 CL1

۰.۰۵-۰.۱۵

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۳۰

۰.۰۳۰

۰.۵۰-۱.۰۰

۱.۰۰-۱.۵۰

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP11 CL2

۰.۰۵-۰.۲۰

۰.۳۰-۰.۸۰

۰.۰۴۰

۰.۰۴۰

۰.۵۰-۱.۰۰

۱.۰۰-۱.۵۰

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP11 CL3

۰.۰۵-۰.۲۰

۰.۳۰-۰.۸۰

۰.۰۴۰

۰.۰۴۰

۰.۵۰-۱.۰۰

۱.۰۰-۱.۵۰

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP22 CL1

۰.۰۵-۰.۱۵

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۴۰

۰.۰۴۰

۰.۵۰
max

۱.۹۰-۲.۶۰

۰.۸۷-۱.۱۳

 

 

 

WP22 CL3

۰.۰۵-۰.۱۵

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۴۰

۰.۰۴۰

۰.۵۰
max

۱.۹۰-۲.۶۰

۰.۸۷-۱.۱۳

 

 

 

WP5 CL1

۰.۱۵
max

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۴۰

۰.۰۳۰

۰.۵۰
max

۴.۰-۶.۰

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP5 CL3

۰.۱۵
max

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۴۰

۰.۰۳۰

۰.۵۰
max

۴.۰-۶.۰

۰.۴۴-۰.۶۵

 

 

 

WP9 CL1

۰.۱۵
max

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۳۰

۰.۰۳۰

۱.۰۰
max

۸.۰-۱۰.۰

۰.۹۰-۱.۱۰

 

 

 

WP9 CL3

۰.۱۵
max

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۳۰

۰.۰۳۰

۱.۰۰
max

۸.۰-۱۰.۰

۰.۹۰-۱.۱۰

 

 

 

WPR

۰.۲۰
max

۰.۴۰-۱.۰۶

۰.۰۴۵

۰.۰۵۰

 

 

 

۱.۶۰-۲.۲۴

۰.۷۵-۱.۲۵

 

WP91

۰.۰۸-۰.۱۲

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۲۰

۰.۰۱۰

۰.۲۰-۰.۵۰

۸.۰-۹.۵

۰.۸۵-۱.۰۵

۰.۴۰
max

 

V ۰.۱۸-۰.۲۵
Nb ۰.۰۶-۰.۱۰
N ۰.۰۳-۰.۰۷
Al ۰.۰۲ max(6)
Ti ۰.۰۱ max(6)
Zr ۰.۰۱ max(6)

WP911

۰.۰۹-۰.۱۳

۰.۳۰-۰.۶۰

۰.۰۲۰

۰.۰۱۰

۰.۱۰-۰.۵۰

۸.۰-۹.۵

۰.۹۰-۱.۱۰

۰.۴۰
max

 

V ۰.۱۸-۰.۲۵
Nb ۰.۰۶۰-۰.۱۰
N ۰.۰۴-۰.۰۹
Al ۰.۰۲ max(6)
B ۰.۰۰۰۳-۰.۰۰۶
W ۰.۹۰-۱.۱۰
Ti ۰.۰۱ max(6)
Zr ۰.۰۱ max(6)

۱) اتصالات ساخته شده از شمش یا ورق که ممکن است حداکثر دارای ۰.۳۵ کربن باشد.

۲) اتصالات فورج شده که ممکن است حداکثر ۰.۳۵ کربن و ۰.۳۵ سیلیکون بدون مقدار حداقل باشد.

۳) برای کاهش هر ۰.۰۱% کربن پایین تر از حداکثر کربن تعریف شده ، افزایش ۰.۰۶% منگنز بالاتر از حداکثر تعیین شده تا حداکثر ۱.۳۵% مجاز است.

۴) مجموع مقادیر مس، نیکل، نیوبیم و مولیبدنوم نباید از ۱.۰۰% تجاوز نماید.

۵) مجموع مقادیر نیوبیم و مولیبدنوم نباید از ۰.۳۲% تجاوز نماید.

۶) هر دو برای گرما و تجزیه محصول بکار میروند.